شعرفارسی

رقص شیطان
سیمین

 1. آمدی و آمدی و آمدی

 2. نرم گشودی در کاشانه را

 3. خنده به لب بوسه طلب شوخ چشم

 4. شیفته کردی دل دیوانه را

 5. سایه صفت آمدی و بیقرار

 6. خفت سراپای تو در بسترم

 7. نرگس من بودی و جای تو شد

 8. جام بلورین دو چشم ترم

 9. یک شرر از مجمر لب های تو

 10. جست و سراپای مرا سوخت سوخت

 11. بوسه ی دیگر ز لبت غنچه کرد

 12. غنچه ی لب های مرا دوخت دوخت

 13. گرمی ی آغوش ترا می چشید

 14. اطلس سیمابی ی اندام من

 15. عطر نفس های ترا می مکید

 16. مخمل گیسوی سیه فام من

 17. مست ز خود رفتم و باز آمدم

 18. دیده ی من دید که تر دامنم

 19. عشق تو را یافت که چون خون شرم

 20. از همه سو ریخته بر دامنم

 21. رعد خروشید و زمین ها گداخت

 22. کلبه ی تاریک دهان باز کرد

 23. سینه ی من ساز نواساز شد

 24. نغمه ی نشنیده یی آغاز کرد

 25. رقص کنان پیکر اهریمنی

 26. جست و برافشاند سر و پای و دست

 27. خنده ی او تندر توفنده شد

 28. در دل خاموشی و ظلمت شکست

 29. نعره برآورد که دیدی چه خوب

 30. خرمن پرهیز ترا سوختم

 31. شعله ی شهوت شدم و بی دریغ

 32. عشق دل انگیز ترا سوختم

 33. دیده ی من باز شد و بازتر

 34. دیدمت آنگاه که شیطان تویی

 35. در پس آن چهره ی اهریمنی

 36. با رخ افروخته پنهان تویی

 37. ناله برآمد ز دلم کای دریغ

 38. از تو چنین تر شده دامان من

 39. وای خدایا ز پی سرزنش

 40. رقص کنان آمده شیطان من