شعرفارسی

در میدان

 1. آنچه به دید می اید و

 2. آنچه به دیده می گذرد

 3. آنچنان که سپاهیان

 4. مشق قتال میکنند

 5. گستره چمنی می تواند باشد

 6. و کودکان

 7. رنگین کمانی

 8. رقصنده و

 9. پر فریاد

 10. اما آن

 11. که در برابر فرمان واپسین

 12. لبخند می گشاید

 13. تنها

 14. می تواند

 15. لبخندی باشد

 16. که در برابر فرمان واپسین

 17. لبخند می گشاید

 18. تنها

 19. می تواند

 20. لبخندی باشد

 21. در برابر آتش

*