شعرفارسی

سایه ی گل

 1. ز پرده گر بدر اید نگار پرده نشینم

 2. چون اشک از نظر افتد نگارخانه ی چینم

 3. بسازم از سر زلف تو چون نسیم به بویی

 4. گرم ز دست نیابد که گل ز باغ تو چینم

 5. مرو به ناز جوانی گره فکنده بر ابرو

 6. که پیر عشقم و زلف تو داده چین به جبینم

 7. ز جان نداشت دلم طاقت جدایی و از اشک

 8. کشید پرده به چشمم که رفتن تو نبینم

 9. ز تاب آن که دلم باز سر کشد ز کمندش

 10. کمان کشیده نشسته ست چشم او به کمینم

 11. اگر نسیم امیدی نبود و شبنم شوقی

 12. گلی نداشت خزان دیده باغ طبع حزینم

 13. به ناز سر مکش از من که سایه ی توام ای سرو

 14. چو شاخ گل بنشین تا به سایه ی تو نشینم

*