شعرفارسی

مهرگان نو

 1. بگشاییم کفتران را بال

 2. بفروزیم شعله بر سر کوه

 3. بسراییم شادمانه سرود

 4. وین چنین با هزار گونه شکوه

 5. مهرگان را به پیشباز رویم

 6. رقص خوش پیچ و تاب پرچم ها

 7. زیر پرواز کفتران سپید

 8. شادی آرمیده گام سپهر

 9. خنده نو شکفته خورشید

 10. مهرگان را درود می گویند

 11. گرم هر کار مست هر پندار

 12. همره هر پیام هر سوگند

 13. در دل هر نگاه هر آواز

 14. توی هر بوسه روی هر لبخند

 15. بسراییم

 16. مهرگان خوش باد

بخش نظرات و درخواست‌ها