شعرفارسی

بوی جوی مولیان آید همی

 1. بوی جوی مولیان آید همی

  یاد یار مهربان آید همی

 2. ریگ آموی و درشتی راه او

  زیر پایم پرنیان آید همی

 3. آب جیحون از نشاط روی دوست

  خنگ ما را تا میان آید همی

 4. ای بخارا شاد باش و دیر زی

  میر زی تو شادمان آید همی

 5. میر ماه است و بخارا آسمان

  ماه سوی آسمان آید همی

 6. میر سرو است و بخارا بوستان

  سرو سوی بوستان آید همی

 7. آفرین و مدح سود آید همی

  گر به گنج اندر زیان آید همی