شعرفارسی

مرغ زیرک

مرغ زیرک
پرنده دانا در رویارویی با دامی که صیاد نابکار برای او گسترده است چه می کند؟

 1. یکی مرغ زیرک ز کوتاه بامی

  نظر کرد روزی بگسترده دامی

 2. بسان ره اهرمن پیچ پیچی

  بکدار نطعی ز خون سرخ فامی

 3. همه پیچ و تابش عیان گیروداری

  همه نقش زیباش روشن ظلامی

 4. بهر دانه ای قصه ای از فریبی

  بهر ذره نوری حدیثی ز شامی

 5. بپهلوش صیاد ناخوبرویئی

  بکشتن حریصی بخون تشنه کامی

 6. نه عاریش از دامن آلوده کردن

  نه اش بیم ننگی نه پروای نامی

 7. زمانی فشردی و گاهی شکستی

  گلوی تذروی و بال حمامی

 8. از آن خدعه آگاه مرغ دانا

  بصیاد داد از بلندی سلامی

 9. بپرسید این منظر جانفزا چیست

  که دارد شکوه و صفای تمامی

 10. بگفتا سرائی است آباد و ایمن

  فرود آی از بهر گشت و خرامی

 11. خریدار ملک امان شو چه حاصل

  ز سرگشتگیهای عمر حرامی

 12. بخندید کاین خانه نتوان خریدن

  که مشتی نخ است و ندارد دوامی

 13. نماند بغیر از پر و استخوانی

  از آن کو نهد سوی این خانه گامی

 14. نبندیم چشم و نیفتیم در چه

  نبخشیم چیزی نخواهیم وامی

 15. بدامان و دست تو هر قطره خون

  مرا داده است از بلائی پیام

 16. فریب جهان پخته کردست ما را

  تو آتش نگه دار از بهر خامی

بخش نظرات و درخواست‌ها