شعرفارسی

پایه و دیوار

 1. گفت دیوار قصر پادشهی

  که بلندی مرا سزاوار است

 2. هر که مانند من سرافرازد

  پایدار و بلند مقدار است

 3. فرخم زان سبب که سایه من

  جای آسایش جهاندار است

 4. نقش بام و درم ز سیم و زر است

  پرده ام از حریر گلنار است

 5. در پناه من ایمن است ز رنج

  شاه گر خفته یا که بیدار است

 6. سوی من دزد ره نیابد از آنک

  تا کمند افکند گرفتار است

 7. همگی بر در منند گدای

  هر چه میر و وزیر و سالار است

 8. قفل سیمم بنزد سیمگر است

  پرده اطلسم ببازار است

 9. با منش هیچ حیله در نگرفت

  گرچه شبگرد چرخ غدار است

 10. باد و برفم بسی بخست و هنوز

  قوت و استقامتم یار است

 11. من ز تدبیر خود بلند شدم

  هر که کوته نظر بود خوار است

 12. نیکبخت آنکه نیتش نیکوست

  نیکنام آنکه نیک رفتار است

 13. قرنها رفت و هیچ خم نشدم

  گر چه دائم بپشت من بار است

 14. اثر من بجای خواهد ماند

  زانکه محکم ترین آثار است

 15. پایه گفت اینقدر بخویش مناز

  در و دیوار و بام بسیار است

 16. اندر آنجا که کار باید کرد

  چه فضیلت برای گفتار است

 17. نشنیدی که مردم هنری

  هنر و فضل را خریدار است

 18. معرفت هر چه هست در معنی است

  نه درین صورت پدیدار است

 19. گرچه فرخنده است مرغ همای

  چونکه افتاد و مرد مردار است

 20. از تو کار تو پیشرفت نکرد

  نکته دیگری درین کار است

 21. همه سنگینی تو روی من است

  گر جوی گر هزار خروار است

 22. تو ز من داری این گرانسنگی

  پیکر بی روان سبکسار است

 23. همه بر پای از ثبات منند

  هر چه ایوان و بام و انبار است

 24. گر چه این کاخ را منم بنیاد

  سخن از خویش گفتنم عار است

 25. کارها را شمردن آسان است

  فکر و تدبیر کار دشوار است

 26. بار هر رهنورد یکسان نیست

  این سبکبار و آن گرانبار است

 27. هر کسی را وظیفه و عملی است

  رشته ای پود و رشته ای تار است

 28. وقت پرواز بال و پر باید

  که نه این کار چنگ و منقار است

 29. همه پروردگان آب و گلند

  هر چه در باغ از گل و خار است

 30. عافیت از طبیب تنها نیست

  هر ز دارو هم از پرستار است

 31. هر کجا نقطه ای و دائره ایست

  قصه ای هم ز سیر پرگار است

 32. رو که اول حدیث پایه کنند

  هر کجا گفتگوی دیوار است

بخش نظرات و درخواست‌ها