شعرفارسی

کودکانه‌ای برای مادر

مادر

  1. پروردگار! پروردگار! ....  مادر من چه خوبه!

    پروردگار، پروردگار، .... خوشگل و مهربونه

  2. وقتی منو خواب می‌کنه، .... خوابای من شیرینه

    وقتی منو ناز می‌کنه، .... گل رو لبام می‌شینه

  3. مادرجونم! مادرجونم! .... مادر خوب و ماهم!

    الاهی صد سال بمونی، .... خرم و خوش کنارم

  4. هنگامی که این شعر را به خواهرزاده خود آموزش می‌دادم، او تغییراتی در کلمات شعر می‌داد، به طور مشخص، در مصراع اول بیت آخر، بجای خوب و ماهم می‌گفت:‌خوب و نازم. شاید شما هم بخواهید آنگونه که خواهرزاده‌ام آن را می‌خواند به کودک خود آموزش دهید. ممکن است ای

*