شعرفارسی

مجاز
اورمزد

 1. حدیث عشق دراز است و عمر ما کوتاه

  کمال و راه مجازاند و قلب ما بی‌تاب

 2. سیاه نامه ما نیست آنچه بر ما رفت

  که خود نوشت و خودش خواند بی‌سوال و جواب

 3. زهی تصور باطل که از دلم بگذشت

  زهی خیال محالات: شیره‌ای و شراب؟

 4. پرنده‌ای ز قفس پرکشید و آهی رفت

  ز آسمان ملائک به آشیانه خواب

 5. سبد سبد گل یاس و ترانه می‌آرند

  پری‌وشان حقیقت فروش از سرداب