شعرفارسی

میدان
نادرپور

  1. شب چون گلی سیاه پر افشانده در فضا

  2. باران ریز ریز

  3. عطر اقاقیا

  4. بر بازوان چرب خیابان روبرو

  5. خال چراغ ها

  6. ساق سپید و لخت زنان چون گلوی قو

  7. در پیش چشم من

  8. در پیش پای من

  9. خمیازه های من