شعرفارسی

عریضه

 1. آه ای بلیغ سبز

 2. ای سهل ممتنع

 3. ای سوره ی نگاشته بر پرنیان شب

 4. ای ایه ی نوشته به لوح سحرگهان

 5. ای چامه ی سروده به مدح چهار فصل

 6. ای دفتر گشوده بر اوصاف آسمان

 7. ای بر حروف موج تو هر مرغ نقطه ای

 8. ای از پیام ابر تو هر قطره ایتی

 9. ای از غم غیاب و حدیث حضور تو

 10. هر لحظه بر صحیفه ی ساحل حکایتی

 11. ای سبز ای فصیح

 12. ای مطلع بلند تغزل

 13. ای معنی عمیق حماسه

 14. ای زادگاه واژه ی خورشید

 15. ای تکیه گاه قافیه ی ماه

 16. ای ایت رسایی و شیوایی بیان

 17. ای بحر با دو معنی و یک صورت

 18. ای محمل تبانی الفاظ

 19. ای مجلس سماع معانی

 20. ای مفصل گسستن و پیوستن کلام

 21. ای معنی شکستن اوزان

 22. ای جمله ی دراز درخشان

 23. گنجیده در میان هلالین شرق و غرب

 24. ای حرف ربط جنگل با کوه و کهکشان

 25. ای شهر واژگونه ی آفاق

 26. با آن کتیبه های نگونسار

 27. با آن کتیبه های پر از شوکت و شکست

 28. پوشیده از خطوط و نقوش ستارگان

 29. ای آسمان سبز معلق

 30. ای هم تو طاق بستان هم باغ باستان

 31. ای شعر ای عصاره ی جوشان

 32. سیال تر ز شیره ی جادویی حیات

 33. در ریشه ی درخت

 34. در من طنین بانگ ترت را فرو فکن

 35. ای شیر ای نجیب خروشان

 36. افشانده یال در وزش بادهای سخت

 37. جسم مرا فروکش روح مرابنوش

 38. نای مرا به دندان بخراش و برخروش

 39. زنجیر انقیاد مرا از زمین بکن

 40. وین زورق وجود هراسنده ی مرا

 41. بر صخره ی طلایی خورشید درشکن

 42. ای پستی ای بلندی ای خوف ای خطر

 43. ای سبز ای خزر

بخش نظرات و درخواست‌ها

ثبت درخواست معنی و تفسیر

چنانچه در رابطه با مفهوم یا تفسیر کلمه یا عبارتی از این شعر، نیازمند توضیح می باشید، درخواست خود را از طریق فرم زیر مطرح نمایید. همچنین اگر قادر به راهنمایی و ارائه توضیحات برای درخواست های مطرح شده هستید، می توانید پاسخ خود را با کلیک روی دکمه پاسخ ارسال فرمایید.