شعرفارسی

قسمت نهم رباعیات خیام: شعرهای با قافیه ه

قسمت نهم رباعیات خیام: شعرهای با قافیه ه

 1. از هر چه بجز می است کوتاهی به

  می هم ز کف بتان خرگاهی به

 2. مستی و قلندری و گمراهی به

  یک جرعه می ز ماه تا ماهی به

 3. بنگر ز صبا دامن گل چاک شده

  بلبل ز جمال گل طربناک شده

 4. در سایه گل نشین که بسیار این گل

  در خاک فرو ریزد و ما خاک شده

 5. تا کی غم آن خورم که دارم یا نه

  وین عمر به خوشدلی گذارم یا نه

 6. پرکن قدح باده که معلومم نیست

  کاین دم که فرو برم برآرم یا نه

 7. یک جرعه می کهن ز ملکی نو به

  وز هرچه نه می طریق بیرون شو به

 8. در دست به از تخت فریدون صد بار

  خشت سر خم ز ملک کیخسرو به

بخش نظرات و درخواست‌ها

ثبت درخواست معنی و تفسیر

چنانچه در رابطه با مفهوم یا تفسیر کلمه یا عبارتی از این شعر، نیازمند توضیح می باشید، درخواست خود را از طریق فرم زیر مطرح نمایید. همچنین اگر قادر به راهنمایی و ارائه توضیحات برای درخواست های مطرح شده هستید، می توانید پاسخ خود را با کلیک روی دکمه پاسخ ارسال فرمایید.