شعرفارسی

تصویر

  1. چشمها ابر آلود

  2. دستها جنگل پوکی که از آن خیزد دود

  3. و دهانها همگی جای کلید

  4. و دهانها همگی جای کلیدی مفقود

بخش نظرات و درخواست‌ها