شعرفارسی

یا رب این شمع دل افروز ز کاشانه کیست

 1. یا رب این شمع دل افروز ز کاشانه کیست

  جان ما سوخت بپرسید که جانانه کیست

 2. حالیا خانه برانداز دل و دین من است

  تا در آغوش که می خسبد و همخانه کیست

 3. باده لعل لبش کز لب من دور مباد

  راح روح که و پیمان ده پیمانه کیست

 4. دولت صحبت آن شمع سعادت پرتو

  بازپرسید خدا را که به پروانه کیست

 5. می دهد هر کسش افسونی و معلوم نشد

  که دل نازک او مایل افسانه کیست

 6. یا رب آن شاهوش ماه رخ زهره جبین

  در یکتای که و گوهر یک دانه کیست

 7. گفتم آه از دل دیوانه حافظ بی تو

  زیر لب خنده زنان گفت که دیوانه کیست

*