شعرفارسی

ناشناس

 1. بر پرده های در هم امیال سر کشم

 2. نقش عجیب چهره یک ناشناس بود

 3. نقشی ز چهره ای که چو می جستمش به شوق

 4. پیوسته میرمید و به من رخ نمی نمود

 5. یک شب نگاه خسته مردی بروی من

 6. لغزید و سست گشت و همانجا خموش ماند

 7. تا خواستم که بگسلم این رشته نگاه

 8. قلبم تپید و باز مرا سوی او کشاند

 9. نو مید و خسته بودم از آن جستجوی خویش

 10. با ناز خنده کردم و گفتم بیا بیا

 11. راهی دراز بود و شب عشرتی به پیش

 12. نالید عقل و گفت کجا می روی کجا

 13. راهی دراز بود و دریغا میان راه

 14. آن مرد ناله کرد که پایان ره کجاست

 15. چون دیدگان خسته من خیره شد بر او

 16. دیدم که می شتابد و زنجیرش به پاست

 17. زنجیرش بپاست چرا ای خدای من

 18. دستی به کشتزار دلم تخم درد ریخت

 19. اشکی دوید و زمزمه کردم میان اشک

 20. زنجیرش به پاست که نتوانمش گسیخت

 21. شب بود و آن نگاه پر از درد می زدود

 22. از دیدگان خسته من نقش خواب را

 23. لب بر لبش نهادم و نالیدم از غرور

 24. کای مرد ناشناس بنوش این شراب را

 25. آری بنوش و هیچ مگو کاندر این میان

 26. در دل ز شور عشق تو سوزنده آذریست

 27. ره بسته در قفای من اما دریغ و درد

 28. پای تو نیز بسته زنجیر دیگریست

 29. لغزید گرد پیکر من بازوان او

 30. آشفته شد بشانه او گیسوان من

 31. شب تیره بود و در طلب بوسه می نشست

 32. هر لحظه کام تشنه او بر لبان من

 33. ناگه نگه کردم و دیدم به پرده ها

 34. آن نقش ناشناس دگر ناشناس نیست

 35. افشردمش به سینه و گفتم به خود که وای

 36. دانستم ای خدای من آن ناشناس کیست

 37. یک آشنا که بسته زنجیر دیگریست