شعرفارسی

سطرهای سفید
امین پور

 1. واژه واژه

 2. سطر سطر

 3. صفحه صفحه

 4. فصل فصل

 5. گیسوان من سفید می شوند

 6. همچنانکه سطر سطر

 7. صفحه های دفترم سیاه می شوند

 8. خواستی که با تمام حوصله

 9. تارهای روشن و سفید را

 10. رشته رشته بشمری

 11. گفتمت که دستهای مهربانی ات

 12. در ابتدای راه

 13. خسته می شوند

 14. گفتمت که راه دیگری

 15. انتخاب کن

 16. دفتر مرا ورق بزن

 17. نقطه نقطه

 18. حرف حرف

 19. واژه واژه

 20. سطر سطر

 21. شعرهای دفتر مرا

 22. مو به مو حساب کن