شعرفارسی

آغاز کتاب

 1. به نام خداوند جان و خرد

  کزین برتر اندیشه برنگذرد

 2. خداوند نام و خداوند جای

  خداوند روزی ده رهنمای

 3. خداوند کیوان و گردان سپهر

  فروزنده ماه و ناهید و مهر

 4. ز نام و نشان و گمان برترست

  نگارنده بر شده پیکرست

 5. به بینندگان آفریننده را

  نبینی مرنجان دو بیننده را

 6. نیابد بدو نیز اندیشه راه

  که او برتر از نام و از جایگاه

 7. سخن هر چه زین گوهران بگذرد

  نیابد بدو راه جان و خرد

 8. خرد گر سخن برگزیند همی

  همان را گزیند که بیند همی

 9. ستودن نداند کس او را چو هست

  میان بندگی را ببایدت بست

 10. خرد را و جان را همی سنجد اوی

  در اندیشه سخته کی گنجد اوی

 11. بدین آلت رای و جان و زبان

  ستود آفریننده را کی توان

 12. به هستیش باید که خستو شوی

  ز گفتار بی کار یکسو شوی

 13. پرستنده باشی و جوینده راه

  به ژرفی به فرمانش کردن نگاه

 14. توانا بود هر که دانا بود

  ز دانش دل پیر برنا بود

 15. از این پرده برتر سخن گاه نیست

  ز هستی مر اندیشه را راه نیست

بخش نظرات و درخواست‌ها

ثبت درخواست معنی و تفسیر

چنانچه در رابطه با مفهوم یا تفسیر کلمه یا عبارتی از این شعر، نیازمند توضیح می باشید، درخواست خود را از طریق فرم زیر مطرح نمایید. همچنین اگر قادر به راهنمایی و ارائه توضیحات برای درخواست های مطرح شده هستید، می توانید پاسخ خود را با کلیک روی دکمه پاسخ ارسال فرمایید.