شعرفارسی

قطعات ظاهرا در ستایش صاحب دیوان است دوم
سعدی

 1. سخن به ذکر تو آراستن مراد آنست

  که پیش اهل هنر منصبی بود ما را

 2. وگرنه منقبت آفتاب معلومست

  چه حاجتست به مشاطه روی زیبا را

 3. طریق و رسم صاحبدولتانست

  که بنوازند مردان نکو را

 4. دگر چون با خداوندان بقا داد

  نکو دارند فرزندان او را