شعرفارسی

به سمع خواجه رسان ای ندیم وقت شناس
حافظ

  1. به سمع خواجه رسان ای ندیم وقت شناس

    به خلوتی که در او اجنبی صبا باشد

  2. لطیفه ای به میان آر و خوش بخندانش

    به نکته ای که دلش را بدان رضا باشد

  3. پس آنگهش ز کرم این قدر به لطف بپرس

    که گر وظیفه تقاضا کنم روا باشد