شعرفارسی

مجد دین سرور و سلطان قضات اسماعیل

  1. مجد دین سرور و سلطان قضات اسماعیل

    که زدی کلک زبان آورش از شرع نطق

  2. ناف هفته بد و از ماه رجب کاف و الف

    که برون رفت از این خانه بی نظم و نسق

  3. کنف رحمت حق منزل او دان و آنگه

    سال تاریخ وفاتش طلب از رحمت حق

بخش نظرات و درخواست‌ها