شعرفارسی

به چشم کرده ام ابروی ماه سیمایی

 1. به چشم کرده ام ابروی ماه سیمایی

  خیال سبزخطی نقش بسته ام جایی

 2. امید هست که منشور عشقبازی من

  از آن کمانچه ابرو رسد به طغرایی

 3. سرم ز دست بشد چشم از انتظار بسوخت

  در آرزوی سر و چشم مجلس آرایی

 4. مکدر است دل آتش به خرقه خواهم زد

  بیا ببین که که را می کند تماشایی

 5. به روز واقعه تابوت ما ز سرو کنید

  که می رویم به داغ بلندبالایی

 6. زمام دل به کسی داده ام من درویش

  که نیستش به کس از تاج و تخت پروایی

 7. در آن مقام که خوبان ز غمزه تیغ زنند

  عجب مدار سری اوفتاده در پایی

 8. مرا که از رخ او ماه در شبستان است

  کجا بود به فروغ ستاره پروایی

 9. فراق و وصل چه باشد رضای دوست طلب

  که حیف باشد از او غیر او تمنایی

 10. درر ز شوق برآرند ماهیان به نثار

  اگر سفینه حافظ رسد به دریایی

 • درر

  دُرّ
  لولو
  مروارید
  لولو
  نوعی جواهر است به شکل کروی که در داخل صدف‌ها تشکیل می‌شود. در قدیم تصور براین بوده که با چکیدن قطره باران به درون صدفی که در سطح دریا دهان بازکرده، مروارید پرورش می‌یابد
  دُر (جمع آن=دُرَر)، مروارید درشت است

بخش نظرات و درخواست‌ها