شعرفارسی

پرنده فقط یک پرنده بود
فروغ

 1. پرنده گفت چه بویی چه آفتابی

 2. آه بهار آمده است

 3. و من به جستجوی جفت خویش خواهم رفت

 4. پرنده از لب ایوان پرید مثل پیامی پرید و رفت

 5. پرنده کوچک

 6. پرنده فکر نمی کرد

 7. پرنده روزنامه نمی خواند

 8. پرنده قرض نداشت

 9. پرنده آدمها را نمیشناخت

 10. پرنده روی هوا

 11. و بر فراز چراغهای خطر

 12. در ارتفاع بی خبری می پرید

 13. و لحظه های آبی را

 14. دیوانه وار تجربه می کرد

 15. پرنده آه فقط یک پرنده بود