شعرفارسی

از نفرتی لبریز

  1. ما نوشتیم و گریستیم

  2. ما خنده کنان به رقص بر خاستیم

  3. ما نعره زنان از سر جان گذشتیم

  4. کسی را پروای ما نبود

  5. در دور دست مردی را به دار آویختند

  6. کسی به تماشا سر برنداشت

  7. ما نشستیم و گریستیم

  8. ما با فریادی

  9. از قالب خود بر آمدیم

بخش نظرات و درخواست‌ها