شعرفارسی

ماهی که نظیر خود ندارد به جمال
حافظ

  1. ماهی که نظیر خود ندارد به جمال

    چون جامه ز تن برکشد آن مشکین خال

  2. در سینه دلش ز نازکی بتوان دید

    ماننده سنگ خاره در آب زلال