شعرفارسی

با شاهد شوخ شنگ و با بربط و نی

  1. با شاهد شوخ شنگ و با بربط و نی

    کنجی و فراغتی و یک شیشه می

  2. چون گرم شود ز باده ما را رگ و پی

    منت نبریم یک جو از حاتم طی

*