شعرفارسی

با می به کنار جوی می باید بود

  1. با می به کنار جوی می باید بود

    وز غصه کناره جوی می باید بود

  2. این مدت عمر ما چو گل ده روز است

    خندان لب و تازه روی می باید بود

بخش نظرات و درخواست‌ها