شعرفارسی

آن جام طرب شکار بر دستم نه

  1. آن جام طرب شکار بر دستم نه

    وان ساغر چون نگار بر دستم نه

  2. آن می که چو زنجیر بپیچد بر خود

    دیوانه شدم بیار بر دستم نه

بخش نظرات و درخواست‌ها